Мүшелік шарттары

ЕРЕЖЕ

«PARYZ» Қазақстан Республикасы Жұмыс берушілер (кәсіпкерлер) ұлттық конфедерациясына мүшелік туралы

1. Жалпы ережелер

1.1. Бұл ереже Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 қаңтардағы «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» № 142-II заңына, 2015 жылғы 12 қарашадағы Қазақстан Республикасының «Өзін-өзі реттеу туралы»
№ 390-V заңына, «PARYZ» Қазақстан Республикасы Жұмыс берушілер (кәсіпкерлердің) Ұлттық конфедерациясының (бұдан әрі – Қауымдастық) Жарғысына сәйкес әзірленген және Қауымдастық мүшелерінің  мүшелік және мақсатты жарналарды төлеу тәртібін, мөлшерлерін және шарттарын айқындайды.
1.2. Қауымдастық мүшелерінің жарналары Қауымдастық қорын қалыптастырудың негізгі көзі болып табылады және мүшелік пен мақсатты жарналардан тұрады.
1.3. Қауымдастықтың атқарушы органы жарналарды қабылдайды және есепке алады.
1.4. Қауымдастықтың әрбір мүшесі Қауымдастыққа кез келген уақытта және шектеусіз қосымша қаржылық көмек көрсетуге құқылы.

2. Тұрақты мүшелік жарналар

2.1. Тұрақты мүшелік жарналар (бұдан әрі – мүшелік жарналар) Қауымдастық мүшелерінің міндетті ақшалай жарнасы болып табылады және ең алдымен Қазақстан Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық диалогты дамытудың ортақ ісін қолдау факторы ретінде қызмет етеді.
2.2. Мүшелік жарна жыл сайын 15 ақпаннан кешіктірілмей төленеді.
2.3. Мүшелік жарналар Қауымдастықтың мүшелік жарналарды төлеуге берген шот-фактурасы негізінде төленеді. Мүшелік жарналарды төлеу шот-фактурасын Қауымдастық осы Ереженің 2.2.-де көрсетілген мүшелік жарналарды төлеу мерзімі аяқталғанға дейін бір айдан кешіктірмей береді.
2.4. Қауымдастыққа жаңадан қабылданған мүшелер Қауымдастық Президиумы Қауымдастық мүшелігіне қабылдау туралы шешім қабылдаған сәттен бастап бір ай ішінде мүшелік жарналарды төлейді.
2.5. Жаңадан қабылданған мүшелер үшін ағымдағы күнтізбелік жылдың соңына дейін қалған айлар үшін мүшелік жарналардың мөлшері Президиум Қауымдастыққа қабылдау туралы шешім қабылдаған уақытты негізге ала отырып, жылдық жарнаға пропорционалды түрде белгіленеді. Бұл ретте, Қауымдастыққа жаңа мүшені қабылдау туралы Төралқа шешімі күшіне енген сәттен бастап күнтізбелік айдың соңына дейін күнтізбелік 15 күннен аз уақыт қалса, мүшелік жарналар осы мүшені қабылдаған айдан кейінгі айдан бастап алынады.
2.6. Мүшелік жарнаның мөлшері немесе оны есептеу әдісі өзгерген жағдайда жаңа жарна  мөлшері Қауымдастықтың төралқалары тиісті шешім қабылдаған сәттен бастап есептеледі.
2.7. Мүшелік жарналар Қауымдастықтың жарғылық қызметін қамтамасыз ету үшін пайдаланылады.

3. Мақсатты жарналар

3.1. Мақсатты жарналар – Қауымдастық мүшелерінің ақшалай жарнасы.
3.2. Мақсатты жарналар Президиумның шешімімен белгіленеді және мерзімді әрі (немесе) біржолғы негізде төленуі мүмкін.

4. Мүшелік және мақсатты жарналардың мөлшері

4.1. Жылдық мүшелік жарнаның мөлшері төмендегідей белгіленеді:

  • Заңды тұлғалар үшін: өткен жылғы еңбекақы қорының 0,1%;
  • Заңды тұлғалардың бірлестіктері (қауымдастықтары) үшін: 0 теңге.

4.2. Мақсатты жарналардың мөлшерін Қауымдастық Төралқасы бекітеді;

5. Жарналар енгізу бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін жауапкершілік

5.1. Осы Ережеде көзделген өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған Қауымдастық мүшесі оның мүшелігінен шығарылуы мүмкін.

6. Басқа ережелер

6.1. Қауымдастыққа түсетін жарналар белгіленген тәртіппен жарғылық мақсаттарға бағытталады және Қауымдастық мүшелері арасында бөлуге жатпайды.
6.2. Жарналардың жыл сайынғы түсімінің қорытындылары Қауымдастық Президиумының отырыстарында қаралады.
6.3. Осы Ережеде белгіленген жарналарды төлеуге арналған есеп шоттар Қауымдастық мүшелеріне (мүшелікке кандидаттарға) сканерленген көшірмелер түрінде Қауымдастық мүшелерінің тізілімінде (немесе қауымдастық мүшелігіне қосылу туралы өтініште) көрсетілген мүшенің электрондық поштасына жіберіледі. Бұл ретте Қауымдастық мүшесінің (мүшелікке кандидаттың) тиісті жарнаны төлеуге есеп шотты алмауы Қауымдастықтың мұндай мүшесін (мүшелікке кандидатты) тиісті жарнаны төлеу міндетінен босатпайды. Қауымдастық мүшесі өтініштің сканерленген көшірмесін Қауымдастықтың электрондық поштасына жіберу арқылы тиісті жарнаны төлеу үшін есеп шоттың түпнұсқасын сұрауға құқылы. Бұл ретте Қауымдастықтың атқарушы органы тиісті сұрау салуды алған күннен бастап үш жұмыс күнінен аспайтын мерзімде аталған мүшеге есеп шоттың түпнұсқасын тапсырыс хатпен жіберуге міндетті. Қауымдастық өз мүшесінің өтініші бойынша төлем құжатының түпнұсқасын есеп айырысу кезеңінде (тоқсанында) бір рет қана береді.
6.4. Қатысушылардың Қауымдастықтан шыққан кездегі мүшелік жарналары мен мақсатты жарналары қайтарылмайды.
6.5. Бұл Ереже Қауымдастық Төралқасының шешімімен бекітіледі және Қауымдастықтың барлық мүшелері үшін міндетті болып табылады.
6.6. Осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар Қауымдастық Төралқасының шешімімен енгізіледі.